නොමිලේ Online Shopping වෙබ් අඩවි ලබාදීමේ වැඩසටහන

මේ වන විට අප රට තුල COVID-19 නිසා ඇතිවී ඇති වර්තමාන තත්වය හේතුවෙන් FINNOVS විසින් සමාජ සත්කාරයක් වශයෙන් COVID-19 රට තුලින් තුරන් වන තෙක් නිවෙස් වෙතටම අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බෙදා හරින ව්‍යාපාර හිමියන් සදහා නොමිලේම Online Orders ලබා ගැනීම හා Deliver කිරීමට සදහා Online Shopping වෙබ් අඩවියක් හදුන්වා දීමට තීරණය කර ඇත.

Online Form(අයදුම් පොරෝමය)

FAQ(ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු )

මෙය ඉල්ලුම් කල හැක්කේ කාහටද?

නිවෙස් වලට අත්‍යවශ්‍ය හා භාණ්ඩ deliver කරන හා deliver කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාපාරයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට.

ලැබෙන පහසුකම් හා සේවාවන් මොනවද?

මෙම online shopping වෙබ් අඩවිය තුලින් භාණ්ඩ තොරතුරු හා මිල ප්‍රදර්ශනය, orders ලබාගැනීමට, delivery ප්‍රදේශයන් පමණක් සීමා(Limit) කිරීමට, අවශ්‍යනම් අවම ඇණවුම් මුදලක්(Minimum Order Amount) සැකසීමට හැකිවීම හා තවත් සේවාවන්.

සැගවුනු ගාස්තු හෝ වෙනත් අයකිරීම් තිබේද?

මෙහි කිසිම ගාස්තුවක් අයනොකෙරේ. මෙය සමජ සත්කාර සේවාවකි.

online payment සම්බන්ද කල හැකිද?

ඔව්. ඔබට PayHere නමැති ලාංකික ආයතනය මගින් පහසුවෙන් Online Payment පහසුකම ලබාගත හැකියි. දැනට ඔබ සතුව PayHere account එකක් නොමැති නම් මෙතැනින් ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකියි. www.payhere.lk/

SMS Notification සම්බන්ද කල හැකිද?

ඔව්. ඔබට Textit.biz නමැති ආයතනය මගින් පහසුවෙන් SMS Gateway පහසුකම ලබාගත හැකියි. දැනට ඔබ සතුව Textit.biz account එකක් නොමැති නම් මෙතැනින් ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකියි. http://textit.biz/