නිෂ්පාදන(Products) එකතු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම

හැදින්වීම

ඔබ ඔබගේ Online Shopping වෙබ් අඩවියට භාන්ඩ (product ) පළමුවෙන්ම ඇතුලත් කල යුතු අතර ඔබගේ වෙබ් අඩවියට එන පරිභෝගියකයාට පහසු වෙන ආකාරයට හා පාරිභෝගික ආකර්ෂණය වැඩි වන අයුරින් මෙම වෙබ් පිටුව පවත්වාගෙන යාම ඔබ සතු මුලික කාර්යභාරයකි. පහත පෙන්වා ඇති රුපයේ දිස් වන වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට ඔබගේ භාණ්ඩ වෙබ් අඩවිය තුලට පහසුවෙන්ම ඇතුලත් කරගත හැක.මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය  සියල්ල ඇතුලත් කල පසු  පළමු වර “Publish” යන්න click කල යුතු අතර පසුව ඔබ විසින් යම් වෙනසක් සිදු කල අවස්ථාවන්හි එය යාවත්කාලින කරගනීමට “update” යන්න click කල යුතු වේ. 

මෙම පිටුවට පිවිසිය හැක්කේ කෙසේද ?

ඔබගේ Online Shopping වෙබ් අඩවියේ වම් පස ඉහල කෙලවරේ දිස්වන (+ New ) වචනය මත click කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට නව දිගහරුමක් දිස් වේ. එහි Product යන වචනය මත click කිරීමෙන් ඔබට මෙමෙ වෙබ් පිටුව වෙත පිවිසිය හැක .

ඔබගේ භාන්ඩ (product ) ඇතුලත් කරන ආකාරය පියවරෙන් පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව භාවිතා කිරීම තුලින් ඔබට ඔබගේ භාණ්ඩයට නමක්, අයත් වන වර්ගය, භාණ්ඩය පිළිබදව විස්තරක්, භාණ්ඩයේ රුපයක්, මිල ගණන්, පවතින ප්‍රමාණයන් ආදී පරිභෝගිකයා හට අවශ්‍ය වන සියලුම විස්තර මෙමගින් ඔබට ඇතුලත් කල හැක.

1. පියවර අංක I - භාණ්ඩයට නම ඇතුලත් කිරීම.

මෙමගින් පාරිභෝගිකයා හට හදුනා ගැනීම පහසු වීම සදහා නමක් ඇතුලත් කල හැක. තවද ඔබට අවශ්‍යනම් පරිභෝකියා හට පහසු වීමට එම භාණ්ඩයේ බර, නිෂ්පාදනය කරන ලද සමාගම ආදී කරුණුද ඇතුලත් කල හැක.  

ඔබ හට නම ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

2. පියවර අංක II - භාණ්ඩය පිළිබදව විස්තරක් ඇතුලත් කිරීම.

මෙමගින් ඔබට පාරිභෝගිකයා හට භාණ්ඩය හදුනාගනිම තවත් පහසු කරවීමට භාණ්ඩයේ අන්තර්ගතයන්, බර ප්‍රමාණයන් වැනි විස්තර ඇතුලත් කර ගත හැක.

ඔබ හට ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

3. පියවර අංක III - මිල ගණන් ඇතුලත් කිරීම.

මෙමගින් ඔබට “Regular price” යන්නෙහි මිල ගණන් ඇතුලත් කරගත හැකි අතර යම් විශේෂිත අවස්ථාවන්හිදී  විශේෂිත මිල අඩුකිරීමක් උවහොත් එයද මෙමගින් පාරිභෝගිකයා හට මනාව පෙන්නුම් කල හැකි වේ.

ඔබ හට ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

යම් විශේෂිත අවස්ථාවකදී ඔබට “Sale price” යන්නෙහි එම විශේෂිත මිල සටහන් කල හැකිය.

ඔබ හට ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

4. පියවර අංක IV - තොගය (stock ) පාලනය.

මෙමගින් ඔබට එම භාණ්ඩය සදහා විශේෂිත හදුනා ගැනීමේ කේතයක්, පවතින තොගය (stock), භාණ්ඩ නැති අවස්ථාවකදී පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කරන ආකාරය හා අවම තොග ප්‍රමාණයන් පිළිබදව විස්තර ඇතුලත් කල හැකිය.

  • මෙහි SKU යන්න මගින් ඔබට අවශ්‍ය හදුනාගැනීමේ කේතයක් එම භාණ්ඩය සදහා ලබාදිය හැකිය.
  • මෙහි Manage stock යන්න මගින් පවතින තොගය (stock ), භාණ්ඩ නැති අවස්ථාවකදී පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කරන ආකාරය හා අවම තොග ප්‍රමාණයන් පිළිබදව විස්තර ඇතුලත් කල හැකි අතර ඔබට අවශ්‍යනම් පමණක් එම කොටුව තුල click කර active කරගත හැකිය. මෙය කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.
  1. මෙහි “Stock quantity” මගින් ඔබට පාරිභෝගිකයා හට දැනට ඔබ සතු භාණ්ඩ ප්‍රමාණය පෙන්විය හැක.

  2. මෙහි “Allow backorders” මගින් ඔබට පාරිභෝගිකයා හට ඔහුට අවශ්‍ය භාණ්ඩ දැනට ඔබ සතුව නොපතිනම් මෙමගින් ඒ බව ආකාර 3කින්පා රිභෝගිකයා හට දැනුවත් කල හැකිය. මෙහි පළමු වන්න වන “Do Not Allow” මගින් එම භාණ්ඩය මිලදී ගැනීම තාවකාලිකව නවතා දැමිය හැකිය.මෙහි දෙවැන්න වන “Allow, but notify customer” මගින් පාරිභෝගිකයා හට ඒ බව දැනුවත් කර එම order එක ඔබට ලබා ගත හැකිය. මෙහි තුන්වැන්න වන “Allow ” යන්න මගින් පාරිභෝගිකයා හට කිසිදු දැනුම් දීමකින් තොරව එම order එක ඔබට ලබා ගත හැකිය.

  3. මෙහි “Low stock threshold” යන්න මගින් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි අවම තොග සීමාවක් දැනුම් දීමට අගයක් ඇතුලත් කල හැකිය.
  • මෙහි "Stock status" මගින් ඔබට දැනට ඔබ සතු තොගයන්හි තත්වය වෙනස් කර ගත හැක. මෙයද කොටස් තුනකින් සමන්විත වන අතර මෙහි පලමුවැන්න වන "In Stock" මගින් ඔබ සතුව එම භාණ්ඩ ඇති බවට පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කල හැකිය. මෙහි දෙවැන්න වන "Out of stock" මගින් දැනට එම භාණ්ඩ තොගයන් ඔබ සතුව නොපවතින බව පාරිභෝගිකයා හට දැනුවත් කල හැකිය. මෙහි තුන්වැන්න වන "on backorer" මගින් දැනට නොපවතින නමුත් පසුව භාණ්ඩ ලබාදියහැකි බව පාරිභෝගිකයා හට දැනුවත් කල හැකිය.
  • මෙහි "Sold individually" යන්න active කිරීම මගින් යම් විශේෂිත අවස්ථාවන්හිදී පමණක් එක භාණ්ඩයක් එක පාරිභෝගිකයෙක් හට එක වරක් පමණක් ලබාදීම සිමා කල හැකිය.

ඔබ හට ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

5. පියවර V - හදුනාගැනීමේ කෙටි විස්තරයක් ඇතුලත් කිරීම.

මෙමගින් ඔබට එම භාණ්ඩය තවදුරටත් හදුනා ගැනීමට කෙටි විස්තරයක්  ඇතුලත් කල හැකිය.

ඔබ හට ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

6. පියවර VI - හදුනාගැනීම සදහා නිෂ්පාදන කාණ්ඩයක් (category) ක් ඇතුලත් කර කිරීම.

මෙමගින් ඔබ ඇතුලත් කරන භාණ්ඩය සදහා නිෂ්පාදන කාණ්ඩයක් (category) ක් ඇතුලත් කර ගත හැකි අතර මෙමගින් පාරිභෝගිකයාට අවශ්‍ය භාණ්ඩය සොයා ගැනීමට පහසු ලෙස වර්ග කර ගත හැක.

තවද මෙහි (+ Add new category) මගින් ඔබට අවශ්‍යනම් නව නිෂ්පාදන කාණ්ඩයක් (category) ක් ඇතුලත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී.

7. පියවර VII - ගැලරියක් ඇතුලත් කර කිරීම.

මෙමගින් ඔබට අවශ්‍යනම් පමණක් ගැලරියක් ඇතුලත් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

ඔබ හට ඇතුලත් කිරීමට ඇති කොටස. 

වෙබ් පිටුව තුලින් පාරිභෝගිකයා හට දිස්වන ආකාරය.

නිෂ්පාදන (products ) යාවත්කාලීන කිරීම.

හැදින්වීම

ඔබ ඇතුලත් කල භාණ්ඩයක කුමන හෝ  වෙනසක්  සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට ඔබට ඒ සදහා පහත සදහන් කර ඇති පිළිවෙල මගින් එය පහසුවෙන්ම සිදු කර ගත හැකිය. පළමුව Product -> All Products මගින් ඔබේ නිෂ්පාදන සහිත වෙබ් පිටුව වෙත ගොස් ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය තෝරා ගත යුතු වේ.පසුව ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය මත ඇති “Edit” යන වචනය මත click කිරීම මගින් ඔබට එම පිටුව වෙත පිවිසිය හැකි අතර ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වෙනස් කර ගැනීම් එමගින් පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක. 

1. පියවර I - ඔබගේ නිෂ්පාදන පිටුව වෙත යාමට.

Dashboard -> Product -> All Products  මගින් ඔබට එම පිටුව වෙත පිවිසිය හැක.

2. පියවර II - ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය තෝරා ගැනීම.

ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය මත ඇති “Edit” යන වචනය මත click කිරීම මගින් ඔබට එම පිටුව වෙත පිවිසිය හැක.

3. පියවර III - ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩයයේ වෙබ් පිටුව.

ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩයයේ වෙබ් පිටුව මෙසේ දිස් වන අතර ඔබ මිට පෙර භාණ්ඩ ඇතුලත් කල ආකාරයටම මෙයටද දත්ත ඇතුලත් කර ගත හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය සියලුම යාවත්කාලින කර ගැනීම් ඇතුලත් කරගත් පසු මෙහි දකුණු පස ඉහල දිස්වන “update” යන වචනය click කිරීම මගින් එය සාර්ථකව වෙනස් කර ගත හැකිය.

අනවශ්‍ය භාණ්ඩ Delete කිරීම.

හැදින්වීම

ඔබට අනවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ඔබගේ product list තිබේනම් ඔබට එය delete කර ගත හැකි අතර ඒ සදහා ඔබ කල යුත්තේ ඔබගේ products පිටුවට ගොස් ඔබට delete කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය මත ඇති “Trash” යන වචනය මත click කිරීම පමණි මෙමගින් එය තාවකාලිකව delete වන අතර එය “Trash” නමින් ඇති වෙබ් පිටුවේ save වන අතර ඔබට එය පසු කාලීනව අවශ්‍ය වේ නම් එම විට එහි ඇති “Restore” යන වචනය මත click කිරීමෙන් නැවත ඔබගේ product පිටුව වෙත ගේනවා ගත හැකි අතර ඔබට අවශ්‍ය නැත්නම් එහි ඇති ” Delete Permanently ” මත click කිරීම මගින් එම භාණ්ඩය ඔබට ස්ථීරවම delete කර ගත හැකි වේ.

Delete කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය තෝරා ගැනීම.

මෙහි ඔබට delete කිරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩය මත ඇති “Trash” යන වචනය click කල පසු එම භාණ්ඩය තාවකාලිකව ඔබගේ products පිටුව තුලින් ඉවත් කර ගත හැකි වේ.

ඔබගේ Trash පිටුව වෙත යාමට.​

මෙම වෙබ් පිටුවට ගමන් කිරීම සදහා ඔබට “All Products” තුල වම් පස ඉහල කෙලවර තුල ඇති “Trash” මත click කිරීම මගින් එම පිටුව වෙත පිවිසිය හැකි වේ.

"Trash" වෙබ් පිටුව තුළ ඔබ delete කරන භාණඩ පෙන්නුම් කරනා ආකාරය.

පසුව එය “Trash” පිටුව තුල පෙන්නුම් කරන අතර ඔබට එය පසු කාලීනව අවශ්‍ය වේ නම් එම විට එහි ඇති “Restore” යන වචනය මත click කිරීමෙන් නැවත ඔබගේ product පිටුව වෙත ගේනවා ගත හැකි අතර ඔබට අවශ්‍ය නැත්නම් එහි ඇති ” Delete Permanently ” මත click කිරීම මගින් එම භාණ්ඩය ඔබට ස්ථීරවම delete කර ගත හැකි වේ.

අන්තර්ගතය