පාරිභෝගික ඇනවුම් (Orders) කළමනාකරණය.

හැදින්වීම

ඔබ වෙත එන පාරිභෝගික ඇනවුම් (Orders) සාර්ථකව හසුරුවා ගැනීම සදහාත්, ඔබ හට පහසු වන ආකාරයෙන් එම ඇනවුම් (Orders) කළමනාකරණය කර ගැනීමත් මෙම වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට අවස්ථාව සලසා ඇත. මෙම වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට දැනට ලැබී ඇති සියලුම ඇනවුම් පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ.

Dashboard -> Shops -> Orders මගින් මෙම වෙබ් පිටුව වෙතට ඔබට පිවිසිය හැකිය.

ඇනවුම් (Orders) වෙබ් පිටුව වෙත පිවිසෙන ආකාරය
දැනට ඔබ වෙත ලැබී ඇති ඇනවුම් (Orders) වෙබ් පිටුව මගින් දිස් වන ආකාරය


මෙම පිටුවේ දිස් වන ඇනවුම් (Orders) අතරින් ඔබට අවශ්‍ය ඇනවුමක් මත click කිරීම මගින් එම ඇනවුම පිලිබදව සියලුම විස්තර ඔබට පහත රූපයේ පරිදි ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

ඇනවුම පිලිබදව සියලුම විස්තර ඔබට වෙබ් පිටුව මගින් දිස්වන ආකාරය.

ඇනවුම් තත්ව (Status ) කළමනාකරණය

තවද ඔබට ඇනවුම් කළමනාකරණය කිරීමේදී ඇනවුම දැනට පවතින තවත්වන් මත ඔබේ පහසුවට ඇනවුම් වර්ගීකරනය කිරීමේ හැකියාවක් පවතී. එහි විවිද අවස්ථාවන් පහත විස්තර කර ඇත.

  1. Pending Payments – මුදල් ලැබීමට ඇති ඇනවුම් (Orders).
  2. Failed -ගෙවීම අසාර්ථක හෝ ප්‍රතික්ෂේපිත ඇනවුම් (Orders).
  3. Processing – දැනට සැකසෙමින් පවතින ඇනවුම් (Orders).
  4. Completed -සම්පුර්ණ කරන ලද ඇනවුම් (Orders).
  5. On Hold – ඇනවුම සකසා ඇති නමුත් ගෙවීම් සිදු නොකළ ඇනවුම් (Orders).
  6. Canceled පාරිභෝගිකයෙකු විසින් අවලංගු කරන ලද ඇනවුම් (Orders).
  7. Refunded – මුදල් ආපසු ගෙවීමට සිදු වූ ඇනවුම් (Orders).
  8. Shipping – ඔබ විසින් භාණ්ඩ බෙදා හැර ඇති නමුත් පාරිභෝගිකයා වෙත තවමත් නොලැබී ඇති ඇනවුම් (Orders).

තවද පහත රූපයේ පරිදි වම් පස ඉහල කෙළවරෙහි ඇති “orders” යන්න මත click කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන්ම සියලු orders සහිත වෙබ් පිටුවට පිවිසිය හැකිය.

ඉන් පසුව ඔබට පහත රුපයේ පරිදි orders සහිත වෙබ් පිටුව දිස් වන අතර එහි ඇති preview icon එක මත click කිරීම මගින් ඔබට එම පිටුව තුලම order එකක පෙරදසුන පහසුවෙන්ම බලා ගැනීමට හැකියාව පවතී.

එහි ඇති preview icon එක

preview icon එක මත click කල පසු එම order පහත පරිදි නිරුපනය වේ.

ඇනවුම නිරුපනය වන ආකාරය

තවද ඉහත පරිදි preview icon එක මත click කල පසු ඔබට ලැබෙන වෙබ් පිටුව තුල ඇති order preview එකෙහි වම් පස පහලම ඇති “Complete” ලෙස සටහන්ව ඇති වචනය මත click කල පසු එම order එක සමපුර්ණ කෙරු (Completed ) order එකක් බවට ඔබට පහසුවෙන් වෙනස් කර ගත හැකි වේ .

අන්තර්ගතය