පාරිභෝගික ඇනවුම් (Orders) කළමනාකරණය.

හැදින්වීම ඔබ වෙත එන පාරිභෝගික ඇනවුම් (Orders) සාර්ථකව හසුරුවා ගැනීම සදහාත්, ඔබ හට පහසු වන ආකාරයෙන් එම ඇනවුම් (Orders) කළමනාකරණය කර ගැනීමත් මෙම වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට අවස්ථාව සලසා ඇත. මෙම වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට දැනට ලැබී ඇති සියලුම ඇනවුම් පිළිබද තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ.Dashboard -> Shops -> Orders...

නිෂ්පාදන(Products) එකතු කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම

හැදින්වීම ඔබ ඔබගේ Online Shopping වෙබ් අඩවියට භාන්ඩ (product ) පළමුවෙන්ම ඇතුලත් කල යුතු අතර ඔබගේ වෙබ් අඩවියට එන පරිභෝගියකයාට පහසු වෙන ආකාරයට හා පාරිභෝගික ආකර්ෂණය වැඩි වන අයුරින් මෙම වෙබ් පිටුව පවත්වාගෙන යාම ඔබ සතු මුලික කාර්යභාරයකි. පහත පෙන්වා ඇති රුපයේ දිස් වන වෙබ් පිටුව මගින් ඔබට ඔබගේ භාණ්ඩ...